Կայքը օգտագործում է cookie ֆայլեր՝ կայքի օգտագործումը բարելավելու նպատակով:
ԼԱՎ
SMART նպատակՆԵՐ
SMART տեխնոլոգիան (SMART) աշխատանքային նպատակներ սահմանելու ժամանակակից մոտեցում է: Այն հնարավորություն է տալիս ռազմավարությաննախնական փուլում ամփոփել առկա ողջ ինֆորմացիան, սահմանել աշխատանքի ընդունելի պայմաններ, որոշել ռեսուրսների ծավալը և գործընթացի մասնակիցներին տալհստակ, ճշգրիտ առաջադրանքներ:

SMART- ը հապավում է՝Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time bound բառերից(Հատուկ, չափելի, իրագործելի, համապատասխան, ժամանակով սահմանված): SMART հապավման յուրաքանչյուր տառ նշանակում է սահմանված նպատակների արդյունավետության չափանիշ:
Specific (Հատուկ, կոնկրետ)

ՍՄԱՐԹ-ի նպատակը պետք է լինի հատուկ, ինչը մեծացնում է դրան հասնելու հավանականությունը, այսինքն՝ հստակ որոշվում է այն արդյունքը, որին ուզում եք հասնել: Հատուկ նպատակի սահմանման համարկազմե՛ք նմանատիպ հարցեր․
  • Ի՞նչ արդյունքի եմ ուզում հասնել և ինչու՞:
  • Ովքե՞ր են ներգրավված լինելու նպատակին հասնելու գործում:
  • Կա՞ն որևէ սահմանափակումներ կամ լրացուցիչ պայմաններ, որոնք անհրաժեշտ են նպատակին հասնելու համար:
Measurable (Չափելի)

SMART նպատակը պետք է չափելի լինի: Նախնական փուլում անհրաժեշտ է սահմանել գործընթացի հատուկ չափորոշիչներ: Հետևյալ հարցերին պատասխանելը կօգնի չափելի նպատակ սահմանել․
  • Ե՞րբ կհամարվի նպատակը կատարված
  • Ո՞ր ցուցանիշն է հաստատում, որ նպատակը կատարված է:
  • Ի՞նչ արժեք պետք է ունենա այդ ցուցանիշը, որ նպատակը համարվի իրականացված:
Achievable (Իրագործելի)

SMART նպատակները պետք է լինեն իրագործելի, քանի որ առաջադրանքի իրատեսական կատարումն ազդում է կատարողի մոտիվացիայի վրա: Եթե ​​նպատակն իրագործելի չէ, դրա իրականացման հավանականությունը նվազում է: Նպատակի իրագործելիությունը որոշվում է մեր սեփական փորձի հիման վրա`հաշվի առնելով առկա բոլոր ռեսուրսներն ու սահմանափակումները: Սահմանափակումները կարող են լինել. ժամանակի ռեսուրսներ, ներդրումներ, աշխատանքային ռեսուրսներ, կատարողի գիտելիք և փորձ, որոշումներ կայացնելու ունակություն և նպատակն իրականացնողի համար կառավարման լծակների առկայություն:
Relevant (Համապատասխան)

Նպատակի նշանակությունը որոշելու համար կարևոր է հասկանալ, թե ինչպիսի ներդրում է ունենալու որոշակի առաջադրանքի լուծումը ընկերության գլոբալ ռազմավարական նպատակների իրականացման գործում: Նպատակ սահմանելիս կօգնի հետևյալ հարցը՝
ի՞նչ օգուտ է ստանում ընկերությունը առաջադրանքի կատարումից: Եթե ​​ընկերությունը տվյալ նպատակն իրականացնելիս օգուտ չի ստանում, ապա ընկերությունը ապարդյուն ռեսուրսներ է վատնում:
Time bound (Ժամանակով սահմանված)

SMART նպատակը պետք է սահմանափակվի ժամանակով, այսինքն՝ պետք է լինի վերջնաժամկետ, որի գերազանցումը կնշանակի, որ նպատակը չի իրականացվել: Նպատակին հասնելու համար սահմանված ժամկետներն ու սահմանները թույլ են տալիս վերահսկելի դարձնել կառավարման գործընթացը: Միևնույն ժամանակ, ժամկետը որոշվում է`հաշվի առնելով սահմանված ժամկետում նպատակին հասնելու հնարավորությունները:
SMART նպատակի օրինակ՝
Վաճառքների խթանում/ 25%ով,/մինչև տարվա վերջ/ Երևան քաղաքում,
ԿԱՊ
  • ՀԱՍՑԵ՝ ք․ Երևան, Մեսրոպ Մաշտոց պողոտա, 37 շենք
  • ՀԵՌ․ ՀԱՄԱՐ՝ +374 15 777 111
  • ԷԼ․ ՀԱՍՑԵ՝ support@ssbacademy.am